Ceník služeb 2023

Platební podmínky

Provozovatel si vyhrazuje právo měnit harmonogram veškerých aktivit dle aktuální situace a podmínek hiporehabilitace (počasí, neuposlechnutí pokynů klienta, jakékoli bezpečnostní riziko apod.). Jednotku lze v odůvodněných případech ze strany provozovatele rušit nejpozději 1 hodinu před započetím jednotky – poskytovatel nabídne náhradní termín. V případě, že jednotka je zrušena z náhlých a nečekaných okolností během konání jednotky ze strany provozovatele, jedná se o fakt vycházející z práce se zvířaty, která nese svá rizika a není tato jednotka nahrazována (klient se zavazuje částku za jednotku řádně uhradit).

Klient se zavazuje uhradit náklady na jednotku vždy dopředu na č. ú. organizace Hiporehablitace Sarago, z.s. : Fio banka: 2801828616/2010 tak, aby v den konání byla částka na účtu spolku, do poznámky vždy uvede počet hrazených jednotek za daný měsíc + jméno klienta.

Jednotky lze objednávat vždy minimálně na 1 měsíc dopředu, upřednostněni budou klienti, kteří se podpisem zaváží k dlouhodobé spolupráci (a tím i hrazení daného počtu jednotek). Nejmenší možný počet jednotek je pak v rozsahu 1 měsíce, aby byla možnost v případě nezájmu klienta nebo časté absence tyto jednotky plnohodnotně nabídnout jiným klientům.

V případě nemoci či jiného důvodu má klient možnost jednotku 1x za měsíc nahradit či převést do jiného měsíce. Toto je možné oznámit nejpozději 48 hodin před konáním jednotky. Větší počet jednotek pro přesun do dalšího měsíce není možný, storno podmínka v případě pozdějšího rušení jednotky je 300,-Kč. Pokud dojde k rušení jednotky v den konání, storno činí 100% z částky.

20 minut60 minut 90 minut
jednotlivec – hiporehabilitace

600,- Kč
individuální psychoterapie u koně
1200,- Kč
rodina/skupina
1600,- Kč
skupina “Kůň a zdravý pohyb”450,- Kč
Fakturační údaje
Název spolku:Hiporehabilitace Sarago, z.s.
Sídlo:Vlkov 150, 55101
Identifikace:IČO: 09178643
Účet u Fio banky:č. ú. 2801828616/2010
Do poznámky:jméno klienta + počet jednotek

Minimální délka jednotky rozvíjející psychomotorický vývoj dítěte – doba jízdy klienta 20 minut alespoň 1x týdně.

Délka jednotky intenzivnější práce spojené s rozvojem dalších dovedností a schopností dítěte – 60 minut, zahrnuje využívané pomůcky, péče o koně, rozvoj dovedností, ne vždy jde o jízdu na koni – pracujeme i s koněm na vodítku. Pokud jezdíme, pak max. 20 minut.

Práce se skupinou – velikost skupiny se určí vždy po domluvě a na základě zakázky. Lze využít najednou 2 koně, pracujeme se skupinou či rodinou jako celkem. 90 – 120 minut je minimální čas, který je vhodný pro práci se skupinou v návaznosti na velikost skupiny, delší programy s více koňmi lze realizovat po domluvě.

Hipoterapie / psychoterapie s koněm je možná po domluvě vždy pouze individuálně – dodržujeme standardní dobu pro terapeutickou práci 50 minut terapie + 10 minut administrativy.

Vždy je nutné nejprve rezervovat termín, následně jednotku zaplatit bezhotovostně na účet!!!

Co vše je v ceně zahrnuto a co vše je třeba hradit v případě hiporehabilitace:

  • psychicky a fyzicky zdravý kůň, který má licenci České hiporehabilitační společnosti z.s. jako kůň vhodný k hiporehabilitaci – náklady na takové zvíře jsou navýšeny kromě stravy, výběhu a péče o kopyta také o další nezbytnou veterinární péči a doplňky stravy, zejména však o chiropraktika a pravidelné vzdělávací výjezdy (i kůň musí být průběžně vzděláván, po několika letech opět přezkoušen)
  • vzdělaný a profesně zdatný terapeut/instruktor, který splňuje jak formální vzdělání pro práci s klienty, tak dosáhl i na licenci pro práci v oblasti hiporehabilitace a hipoterapie – i tento člen týmu se neustále vzdělává, účastní se kurzů a stáží, jednou za rok i vzdělávání s koněm
  • zkušený a zodpovědný vodič koně, který ručí za bezpečnost a pohodu koně během jednotek – podílí se na přípravě zvířete, dokáže včas a precizně reagovat na terapeutické potřeby instruktora/terapeuta
  • vybavení, které je k hiporehabilitaci třeba – deky, madla, pomůcky a doplňky pro rozvoj, bezpečnostní helma
  • profesní odbornost pod hlavičkou Střediska odborné hiporehabilitace České hiporehabilitační společnosti z. s. jako garanta kvality poskytované péče